DSC08551

Jordbyggnad

Alla byggprojekt kräver jordbyggnad

Jordbyggnad är ett brett begrepp och i stort sett alla byggnadsprojekt kräver någon typ av jordbyggnad – grunden är viktig för att bygget ska bli stadigt.

På Sundström har vi lång erfarenhet av branschen, och största delen av våra projekt inkluderar jordbyggnad i någon form. Våra projekt sträcker sig från små grävningsarbeten till stora krävande helhetsprojekt, som omfattar allt från material- och maskinarbete till kommunalteknik och asfaltering.

Utomhus året runt

Vi utför till exempel:

 • Dräneringar
 • Vägbyggen
 • Brobyggen
 • Schaktningsarbeten
 • Rivningsarbeten
 • Hantering av förorenade jordar

Vi bygger även olika grönområden, som till exempel gårdar och parker.

Vi strävar efter att hålla igång vår maskinpark året om och jobbar utomhus också under den kalla årstiden. Vissa projekt lämpar sig bättre att utföras under vintern, till exempel rörläggning och muddringsarbeten.

Modern maskinpark

I jordbyggnad spelar maskinerna en väldigt viktig roll. Vi utför alla jobb med toppmodern utrustning, och tar också hjälp av våra långvariga samarbetspartners. Vi är föregångare på att utnyttja modern teknik och våra grävmaskiner är utrustade med 3D-styrning.

Vår moderna maskinpark är miljövänlig, eftersom nya maskiner är mer bränslesnåla än gamla. Dessutom planerar vi våra projekt noggrant så att logistiken löper så smidigt som möjligt.

Grundläggning

Så gott som varje jordbyggnadsprojekt börjar med ett noggrant grundläggnings- och markarbete. En stor del av det här arbetet syns inte utåt, men det är helt avgörande för att slutresultatet av ett bygge ska hålla hög kvalitet.

Tack vare våra egna krossanläggningar och marktäkter kan vi alltid leverera rätt material snabbt och smidigt.

Brobyggnad

Med hjälp av en bro kan man få trafiken att löpa bättre, samtidigt som säkerheten förbättras. Vi bygger både landsvägsbroar och järnvägsbroar.

Brobyggnadsprojekt innehåller en hel del särdrag som är välbekanta för vår erfarna personal.

Kommunalteknik

Vi erbjuder både stora och små kommunaltekniska tjänster för kommuner och städer:

 • gatubyggen
 • vägunderhåll och rörsanering
 • avlopps- och regnvattensystem
 • vägbelysning, telefon- och elnät
 • grönområden
 • snötransporter
 • beläggningsarbeten

Gatu- och vägbyggen

Vi kan sköta ett vägbygge från början till slut, med hjälp av vår mångsidiga maskinpark, våra asfaltstationer och krossanläggningar. Tillsammans med vårt breda samarbetsnätverk kan vi erbjuda allt som hör till ett vägbygge – vägbelysning, trafikljus, bullerväggar, broar o.s.v.

Rörläggning

Vid rörläggning krävs noggrannhet och rätt maskinpark för att uppnå ett bra resultat.

Med vår flexibla kedjegrävare monterar vi effektivt vatten- och avloppsledningar samt kablar.

Täckdikning

Vi utför täckdikning med hjälp av modern utrustning, såsom en kedjegrävare utrustad med GPS. Vi gör täckdikningen som ett paketerbjudande, som omfattar allt från rör och brunnar till dräneringsgrus.

Vi erbjuder också sanering och reparation av täckdiken.

Grönområden

Ett intressant skede i många jordbyggnadsprojekt är att få vara med om att skapa grönområden, som bildar en en helt ny visuell omgivning.

För att slutresultatet ska bli bra krävs ett öga både för det visuella och det tekniska resultatet.

Tätskikt för grundvatten skydd

Vi är spesialiserade på att bygga olika tätskikt för till exempel grundvattenskydd och avfallshanteringsbassänger.

Mera info om våra tjänster

Vill du höra mera om våra jordbyggnadstjänster?