Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sundström Ab Oy Entreprenad
Y-tunnus: 1532726–8
Osoite: Långmossvägen 50, 68530 Lepplax
Puhelin: 040-136 3223
Sähköposti: info@sundstroms.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii:
Henna Kokko-Slotte
Puhelin: 040 136 3223
Sähköposti: info@sundstroms.fi

3. Rekisterin nimi

Sundström Ab Oy Entreprenadin ja sen konserniyhtiön asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

  • Asiakassuhteiden ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi
  • Sopimuksenmukaisten ja lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi
  • Liiketoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä varten
  • Viestintää ja markkinointia varten

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- ja sopimussuhde, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisteröidyn antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja Rekisterinpitäjän asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi ja asema
  • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • Osoitetiedot
  • Muut asiakassuhdetiedot, kuten esim. yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Tieto maksuista
  • Muut tiedot jotka rekisteröity itse on antanut esim. asiakaspalvelutarkoituksia varten

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Tietoja kerätään myös yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Tietoja voidaan päivittää lisäksi Rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

7. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekrytoinneissa henkilötietoja säilytetään 12 kk, jonka jälkeen työnhakijalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa pyydetään lupaa säilyttää hakemusta seuraavat 12 kk.

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, perimiseen, mahdollisiin asiakaskyselyihin ja tarjouspyyntöihin. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Rekisterinpitäjän määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa kyseiset kolmannet osapuolet pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

9. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, eivätkä ne vahingoita käyttäjän päätelaitetta.

Sivuston käyttämät evästeet

EvästeInfo
pll_languageSivusto: kieliversioiden hallinta
_gat_*Google: käyttäjän yksilöinti
moove_gdpr_popupSivusto: evästevalintojen tallettaminen
_gidGoogle: tilastointi
_fbpFacebook: tilastointi
_gaGoogle: tilastointi
_lfaDealfront: käyttäjien yksilöinti ja seuranta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja.

Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojensa poistamista Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointi rekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11. mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Seloste päivitetty 17.8.2023